Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Nazwa Świetlicy

Par. 1

1. Świetlica nosi nazwę: Świetlica dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych „KŁAPOUSZEK”.
2. Siedzibą Świetlicy jest: Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej; ul. Meissnera 20; 31-457 Kraków.
3. Organem prowadzącym jest: Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Meissnera 20.

Par. 2

1. Nazwa Świetlicy używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej. W pozostałych przypadkach używa się nazwy: Świetlica „KŁAPOUSZEK”.
2. Świetlica prowadzi swoją działalność na terenie Parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie.
3. Świetlica jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum) od 6 do 16 roku życia potrzebującej wszechstronnej pomocy. Starsza młodzież może uczestniczyć w zajęciach za zgodą Kierownika Świetlicy.

Cele i zadania Świetlicy

Par. 3

1. Celem Świetlicy jest:
• zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom, szczególnie zagrożonym patologiami, przejawiającym zaburzenia i defekty uspołecznienia;
• pomoc we wszechstronnym rozwoju wychowanka;
• tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
2. Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
• opiekę po zajęciach szkolnych;
• pomoc w odrabianiu lekcji;
• pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;
• spożycie posiłku;
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Organy Świetlicy

Par. 4

1. Organami Świetlicy są:
• Kierownik Świetlicy;
• Rada Pedagogiczna;
• Samorząd Wychowanków.

Par. 5

1. Kierownika Świetlicy powołuje i odwołuje Proboszcz Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie.
2. Kierownik Świetlicy w szczególności:
• kieruje bieżącą działalnością Świetlicy oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
• sprawuje opiekę nad wychowankami;
• jest w stałym kontakcie z Dyrekcją i Pedagogiem szkół, do których uczęszczają wychowankowie Świetlicy;
• realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
• dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Świetlicy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
3. Kierownik Świetlicy w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Wychowanków.

Par. 6

1. W Świetlicy działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Świetlicy w realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Kierownik, Wychowawcy (zatrudnieni) i Wolontariusze (powyżej 18 roku życia) i działa ona na podstawie swojego regulaminu.
3. Wolontariusze podejmują zadania określone w umowie wolontariackiej.
4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
• zatwierdzenie planów pracy Świetlicy;
• uchwalanie programu wychowawczego Świetlicy;
• opiniowanie projektu planu finansowego Świetlicy;
• uchwalenie statutu Świetlicy.
5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Par. 7

1. W Świetlicy działa Samorząd Wychowanków, który tworzą wszyscy wychowankowie.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Świetlicy.
4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Kierownikowi Świetlicy wnioski i opinie we wszystkich sprawach Świetlicy, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków.

Par. 8

1. Każdy organ Świetlicy ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem.
2. Organy Świetlicy na bieżąco wymieniają informacje o podejmowanych i planowanych działaniach.
3. W celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Świetlicy, ustala się co następuje: - w przypadku konfliktu – Kierownik Świetlicy powołuje niezależną komisję rozjemczą składającą się z jednakowej liczby przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Samorządu Wychowanków. Komisji przewodniczy Kierownik Świetlicy.

Organizacja Świetlicy

Par. 9

1. Świetlica czynna jest codziennie w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00. – 18.00.
2. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich organizowany jest wypoczynek dla dzieci w formie kolonii lub półkolonii, a w pozostałe dni Świetlica jest nieczynna.

Par. 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną Świetlicy jest grupa wychowawcza.
2. Przeciętna liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 25 do 30.

Par. 11

1. Podstawową formą pracy Świetlicy są zajęcia w grupie wychowawczej trwające 60 minut.

Wychowankowie

Par. 12

1. Do Świetlicy przyjmuje się wychowanków:
• na ich prośbę;
• na prośbę rodziców /opiekunów prawnych
• polecanych przez pedagogów szkolnych, pracowników MOPS-u i GOPS-u.
2. Do przyjęcia wychowanka będącego uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum wymagana jest zgoda rodziców.

Par. 13

1. O przyjęciu do Świetlicy rozstrzyga Kierownik Świetlicy.
2. Wychowanek, który nie został przyjęty do Świetlicy bądź z niej usunięty może zwrócić się ponownie do Kierownika Świetlicy o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Par. 14

1. Wychowankowie w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć i świadczeń.
2. Zakres zajęć ustala Kierownik Świetlicy w porozumieniu w wychowankiem, a jeśli wychowanek jest uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum także w porozumieniu z rodzicami /opiekunami prawnymi.

Par. 15

1. Wychowankowie są współgospodarzami Świetlicy.
2. Wychowankowie mają prawo do:
• właściwie zorganizowanej opieki;
• życzliwego i podmiotowego traktowania;
• swobody wyrażania myśli i przekonań;
• opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Świetlicy i poza jej terenem;
• poszanowania ich godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
3. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w statucie oraz regulaminie Świetlicy, a w szczególności do:
• współpracy w procesie wychowania i opieki;
• przestrzegania zasad kultury współżycia;
• pomagania słabszym;
• dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;
• uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych;
• ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Dokumentacja

Par. 16

1. Świetlica prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:
• księgę ewidencji wychowanków;
• dzienniki zajęć oraz dzienny rejestr obecności wychowanków;
• protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej;
• osobistą dokumentację wychowanka.

 • Świetlica